ZDRAVOTNÍ MISIE

Člověk léčí, ale Bůh uzdravuje

Novinky

Odebírat

Chci zasílat na e-mail:

captcha 

Přihlášením nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Tip pro život

Neztrácej čas s hlupákem

Nedomlouvej hlupákovi proto, že hlupák pohrdne tvou prozíravou řečí! Přísloví 23‚9; 9‚8

Moudrý člověk velice dobře ví, že existuje mnoho úskalí spojených s předáváním informací, a proto je sám schopen svou řeč, svá slova, tedy myšlenky, které z něj vychází vhodně korigovat.

Vítejte ve světě ZDRAVOTNÍ MISIE

Jsme organizací, která nabízí a poskytuje na křesťasnkých principech založené zdravotně misijní služby. Snažíme se mírnit utrpení, pomáháme potřebným, zvěstujeme evangelium a učíme zdravému životnímu stylu ve světle biblické bio-hygieny.

V různých osvětových, vzdělávacích a mentorských programech vedeme zájemce nejen k zdravému a aktívnímu životu, ale také k odpovědnému rodičovství, úctě člověka k člověku, efektivnímu hospodaření s nabytými prostředky a k spoluúčasti na charitativních projektech, k spoluodpovědnosti earthza stav naší společnosti a k respektu lidské důstojnosti. Pomáháme podle možností všem potřebným bez ohledu na jejich národnost, barvu pleti či náboženské vyznání. Řídíme se Ježíšovým příkazem: "Uzdravujte nemocné, křiste mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony; zdarma jste dostali, zdarma dávejte." (Mat 10,8)

Program Zdravotní misie

  • Zdravotní poradenství a prevence.
  • V centrech zdraví nabízíme naturopatickou péči.
  • Informujeme o rizicích nestřídmého životního stylu - porušování Stvořitelových zákonů zdraví.
  • Podílíme se na mnoha různých vzdělávacích a charitativních projektech zaměřených na zdraví, rodinu a odpovědný přístup k životu.
  • V zahraničí podporujeme stavbu škol, nemocnic, domovů pro staré lidi a modliteben kde nabízíme misijní a komunitní pomoc, zdravotní péči, nutriční programy, péči o sirotky a opuštěné či zneužívané děti.
  • Nezapomínáme ani na přípravu budoucích misionářů, pro které organizujeme řadu odborných kurzů a vzdělávacích seminářů.
  • Vzděláváme zájemce o aktivní zdravotně misijní činnost a připravujeme tak laické pracovníky na službu, jejichž úkolem je probouzet ve svém okolí zodpovědnost za zdravtně misijní dílo, slovem i svým příkladem vést ostatní k aktivní účasti na tomto poslání.
  • Přestože naše činnost zahrnuje nezbytně i ekonomické činnosti, spočívá zejména v aktivním modlitebním životě inspirovaném Biblí - Božím slovem.
  • Zveme všechny zájemce k prohlubování osobní zkušenosti s Bohem Stvořitelem. "Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!" (Žalm 34,9)

Aktuality

Copyright © 2015-2020 ZDRAVOTNÍ MISIE s.r.o. Všechna práva k obsahu vyhrazena.

X

Right Click

No right click