ZDRAVOTNÍ MISIE

Člověk léčí, ale Bůh uzdravuje

Proč je možno některou nemoc vyléčit a jinou nikoliv?

V minulých dnech jsem dostal opakovaně stejnou otázku: "Proč je možno některou nemoc vyléčit a jinou nikoliv?" Přestože to není snadné, pokusím se odpovědět. Musíme přiznat, že podstata většiny nemocí je hlubší než se zdá. Dobrá zpráva však je, že situace není beznadějná. Přesto se mnoho lidí zdráhá tuto jednoduchou biblickou pravdu přijmout.

Jaké jsou příčiny onemocnění?

Nejprve se zkusme zamyslet nad tím, jaká známe onemocnění. Mohli bychom je rozdělit do několika skupin podle příčiny nebo původu onemocnění.

  1. Onemocnění, která přicházejí jako důsledek chyb druhých lidí. Řadíme sem nehody, důsledky nedbalostního jednání, ale i záměrná ublížení.
  2. Onemocnění, která přicházejí jako důsledek přestupování zdravotních zákonů, které ustanovil Stvořitel. Sem můžeme zařadit většinu civilizačních onemocnění jako je například cukrovka, obezita, některá srdeční a mozková onemocnění, onemocnění oběhové soustavy, alergie a revmatická onemocnění apod.
  3. Onemocnění, které dopouští Bůh jako zkoušku. Bible jasně poukazuje na to, že existuje souvislost mezi vesmírným zápasem zla s dobrem a z toho někdy přicházejícího utrpení. Zmínky o tom můžeme najít na více místech Bible, ale nejznámější je příběh Jóba ve stejnojmenné biblické knize.
  4. Onemocnění, která dopouští Bůh z nám neznámých příčin. Jejich důvod nám nemusí být objasněn.

Image15Z uvedeného se může jevit, že jsou dvě hlavní skupiny, do kterých bychom mohli zařadit většinu onemocnění. Dělícím znakem by byla vina. Jednou je vinen nějaký člověk, jindy je vina v nadpřirozené příčině. Takto většinou příčinu nemoci chápali starozákonní Židé. Ale druhá část Bible - Nový zákon - nám v Ježíšově činnosti přináší další vysvětlení, mající jiný společný aspekt - podstatou a příčinou je skutečnost, že žijeme uprostřed velkého sporu zla s dobrem. Často slýchám: "Kdo je vinen, že ten člověk onemocněl?" Odpověď i na tuto otázku nám dáva Bible, protože jako lidé ji nenajdeme. I Ježíšovi učedníci položili stejnou otázkou, když se setkávají tváří v tvář s člověkem, který byl od narození slepý: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ (Jan 9,2) On jim tehdy odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží." Bůh bere na sebe odpovědnost za některá onemocnění. Přicházejí z jeho dopuštění.

Co z toho plyne? Pokud stojíme tváří v tvář nemocnému, nebo jsme sami nemocní, měli bychom poctivě zkoumat, zda nemáme na onemocnění vlastní odpovědnost.

Nemoci z první kategorie ovlivníme jen těžko, zvláště úrazy a záměrná ublížení. Snad jedině prevence a opatrnost mohou alespoň trochu pomoci. Zde je příležitost ke křesťanské službě pomoci trpícím. Je mnoho podob nemoci a také mnoho způsobů pomoci. Je zřejmé, že amputovaná končetina se neuzdraví, ale zorganizovat sbírku nebo přispět na vozíček můžeme. Stejně tak rány na duši se nikdy neuzdraví, ale laskavý, přátelský přístup a čas dělají divy...

Nemoci z třetí a čtvrté kategorie má zcela ve své kompetenci Bůh. Není-li zřejmá příčina, měli bychom být opatrní při vynášení jakéhokoliv soudu. I zde je příležitost pro nás, abychom se laskavě sklonili k trpícímu a byli mu pomocí v jeho složité situaci. Kdo si myslí, že je moudrý a chce druhé poučovat, měl by si prostudovat slova apoštola Pavla ke Korintským (3 kap.) "Ať se nikdo neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, ať se raději stane bláznem. Pak teprve bude moudrý, neboť moudrost tohoto světa je u Boha bláznovstvím. Je přece psáno: „On chytá chytráky v jejich vychytralosti.“"

Nakonec se zastavme u druhé kategorie. Tedy kategorie, do níž můžeme zařadit onemocnění, která si často zapříčiníme sami tím, že porušujeme principy zdravého životního stylu, přetěžujeme se, žijeme nestřídmě anebo podceňujeme rizika či důsledky svých činů. Kdo pracuje s ohněm, musí počítat s tím, že se může popálit. Kdo pracuje s rozpouštědly, musí počítat s důsledky - poškozením mozku a dýchacích cest. Kdo se přejídá, musí počítat s tím, že obezita či cukrovka nenechá na sebe dlouho čekat. Kdo nadměrně pojídá těla mrtvých zvířat, musí počítat s tím, že u něj rychle narůstá riziko onemocnění rakovinou. Kdou kouří, musí počítat s rakovinou dýchacích cest či žaludku. Kdo ... Zde jsou přímé, prokázané souvislosti. Jen ignorant nebo hlupák se může chovat nezodpovědně a systematicky ničit své tělo. Zde Bible jasně říká: "Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy." (1 Kor 3,16-17).

Vraťme se však k původní otázce: Proč je možno některou nemoc vyléčit a jinou nikoliv?

Nejlepší výsledky léčby přináší změna životního stylu

Nejlepší výsledky v léčbě nemoci přicházejí tehdy, když nemocný spolupracuje s lékařem. Když jde hluboce do sebe a přijme kriticky odpovědnost za zřejmé chyby, které udělal a napraví je. Často víc pomůže změna životního stylu než množství léků nebo procedur. V této situaci je na tom lékař alopat a lékař naturopat podobně. Pokud nemocný nespolupracuje, nebo si dělá co chce, tak se dobrý výsledek nemůže dostavit. Z pohledu pacienta je však lépe, když navštíví spíše naturopata, protože ten obvykle pracuje s celostním pohledem na nemocného, tedy nesleduje chorobu izolovaně od životního stylu. Nicméně v poslední době zaznamenávám i v přístupu klasické medicíny tendence k tomu vidět vztah mezi stravou a životním stylem na jedné straně a nemocí na straně druhé.

Častou příčinou nemoci těla je také nemoc ducha. Mnoho lidí přichází s neúměrnou psychickou zátěží a diví se, že ji jejich tělo nezvládá. Věděli jste, že obyčejné nachlazení je psychosomatickou nemocí? Tedy nemocí, která se obvykle dostaví po nadměrném vyčerpání? Nemůžeme přetěžovat mysl a domnívat se, že to nebude mít své následky. A ptáte se jak mysl přetěžujeme? Co nadbytek informací, televize, internet, vypjaté situace v práci, stres v rodině, splátky, neporozumění a hádky mezi partnery... Důsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Stres okamžitě zhoršuje trávení. Důsledkem je nedostatečné vstřebávání živin, nežádoucí fermentace potravy a následné zhoršení kvality krve. Krev je otrávena různými toxiny a neurojedy. Stav organismu se zhoršuje. Játra a ledviny pracují na plné obrátky, aby situaci zvládly. Dochází k vyloučení stresových hormonů, zvýšení krevního tlaku a rychlosti tepu, zornice se rozšiřují a svalové napětí roste. Dochází ke zrychlenému, povrchnímu dýchání a přeměna živin na energii ve svalech se stává anaerobní, což dále zvyšuje kyselé prostředí v těle. Začínáme být podráždění, ostré světlo a zvuky nám vadí, provokují nás a vyvolávají v těle další obranné reakce. Často pak sáhneme po sladkostech, aby se nám "ulevilo", protože tělo spotřebovává extra energii na zachování života. Cukr navíc způsobí další deficit kyslíku, zvýší kyselost, popojídání mezi jídly podpoří nežádoucí fermentaci a kruh se uzavírá... Tělo to nemůže dlouho vydržet. V takovém případě pomůže jediné - zastavit se, nadechnout se a změnit svůj život. Netvrdím, že je to snadné, to ne, ale je to jediná cesta k přerušení řetězu událostí, kde nakonci je závažné onemocnění.

Zkoumal jsem řadu onkologických pacientů, kteří se uzdravili. Prakticky každý z nich dělal něco jiného. To je tolik cest k uzdravení? Ponořil jsem se hlouběji do podstaty jejich problému a zjistil jsem, že mají obvykle jeden významný společný znak: Vě většině případů u nich došlo k zásadní změně životního stylu. Tedy zejména způsobu myšlení, práce a stravy. Často našli jiný smysl života a oprostili se od původní práce, prostředí či situace. Jejich uzdravení až tolik nesouviselo s tím, jakou prodělali léčbu, ale více souviselo s tím, co prožívali, jakou měli podporu, vedení ke změně a motivaci. Nejúspěšnější z nich byli ti, kteří radikálně změnili svůj životní styl a zároveň podpořili přirozené fungování organismu posilováním imunity, rozumným otužováním se a míru stresu eliminovali vděčností za každý den, který mohou žít navíc. Léčebná metoda, přestože byla a je důležitá, kupodivu nehrála primární roli v úspěšnosti léčby. Možná proto existuje mezi lidmi tolik různých návodů jak se uzdravit... Zdá se pak, že někomu pomůže to, jinému ono, ale jádro pudla je uvnitř - ve změně myšlení a z toho plynoucí radikální změny života.

Z uvedeného příkladu vyplývá odpověď na naši otázku. Není-li nemoc trvalým poškozením organismu, nebo není-li nemoc "od Hospodina", přináší nejlepší výsledky v léčbě kombinace změny myšlení a životního stylu, spolu s přírodními podpůrnými prostředky. Jistě, bez klasické medicíny se někdy neobejdeme. Třeba léčbě akutních stavů a traumat jako jsou zlomeniny, otevřené rány, popáleniny apod. stejně jako infekce jaksi přírodní metody léčby ze své podstaty nedokážou konkurovat, ale na druhé straně u civilizačních chorob zase prohrává klasická medicína. Buďme proto k lékařům ohleduplní, často dělají to nejlepší, co mouhou ve svém postavení pro pacienta udělat. Přesto nezapomínejme, že člověk léčí a Pán Bůh uzdravuje.

Přeji vám moudrost a pokoru pro porozumění souvislostí a laskavé srdce pro pomoc potřebným - těm kdo se nacházejí na začátku cesty poznání. Nebo těm, kdo stojí před zrcadlem vlastní duše a začínají se vidět ve skutečném světle pravdy a přemýšlejí jak dál. Přál bych si, abyste směle vykročili vpřed a ne zbaběle s křikem utekli před sebou samými....

Copyright © 2015-2020 ZDRAVOTNÍ MISIE s.r.o. Všechna práva k obsahu vyhrazena.

X

Right Click

No right click